Chính sách mới Chính sách mới

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
     Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
   Trong hai ngày 27&28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Tại TX. Phú Mỹ có các điểm cầu: Hội trường UBND TX. Phú Mỹ, Hội trường UBND phường Hắc Dịch, Hội trường UBND xã Châu Pha, Hội trường UBND xã Tân Hòa. Trong đó, điểm cầu Hội trường UBND TX. Phú Mỹ có gần 200 đại biểu gồm các đồng chí: Thường trực Thị ủy Phú Mỹ; Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã; Trưởng, phó các Ban đảng Thị ủy; Trưởng, phó các Ban HĐND; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Thị ủy; Chánh, Phó chánh Văn phòng thị xã; Trưởng, Phó UBMTTQ và các đoàn thể thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thị xã Phú Mỹ; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy và đại biểu của các xã, phường không có điểm cầu.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 

 
    Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; "Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025"; "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam"; "Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia".
 
    Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Tuấn Việt
Theo Tổ Thông tin -Truyền thanh TX.Phú Mỹ

 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 22
Tất cả: 3306379