Hoạt động của các đơn vị Hoạt động của các đơn vị

Huyện Long Điền: triển khai công tác phát triển kinh tế tập thể năm 2018 trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 1656/SKHĐT-PTDN ngày 23/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2018. Hiện nay trên địa bàn huyện có 132 tổ hợp tác, tăng 12 tổ hợp tác so với năm 2016, chủ yếu hình thành và hoạt động từ nhu cầu của người dân trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, đánh bắt thủy hải sản. Các tổ hợp tác sau khi đăng ký hoạt động với chính quyền, cơ quan nhà nước cấp xã, thị trấn đều có quy chế hoạt động chặt chẽ.

Doanh thu bình quân của tổ hợp tác: 9.161 triệu đồng/năm.Lợi nhuận bình quân của tổ hợp tác: 5.114 triệu đồng/năm.Thu nhập bình quân của thành viên: 22 triệu đồng/năm.

Về mô hình hợp tác xã, toàn huyện hiện có 16 hợp tác xã.Cụ thể, có 02 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vận tải, 14 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Trong năm 2017, thành lập mới 03 hợp tác xã ở lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp (HTX Nông nghiệp dịch vụ Long Hải, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Long Phượng, HTX Nông nghiệp công nghệ cao thanh niên An Nhứt). Tổng số vốn điều lệ: 13.870.000.000 đồng. Doanh thu bình quân của HTX: 17.000 triệu đồng/năm. Lợi nhuận bình quân của HTX: 3.400 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân của một thành viên HTX: 65 triệu đồng/người/năm.

Do đó để tiếp tục duy trì các Hợp tác xã trên phát triển và mở rộng, thành lập thêm các hợp tác xã mới, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế tập thể trong năm 2018 trên địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị các ngành tập trung thực hiện:

Tiếp tục triển khai, thực hiện văn bản thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị; Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã; các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và tỉnh.

Thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.Tập trung giải quyết tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh, Trung ương đang có tác động tích cực đến sự phát triển của kinh tế tập thể nhất là chính sách hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, ưu đãi vốn vay, miễn giảm tiền thuê đất và thuế thu nhập,…

Tập trung phát triển kinh tế tập thể trong các xã xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã; tư vấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức củng cố các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả nhằm phát huy tốt vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh trong các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đối với hợp tác xã. Tiếp tục hỗ trợ để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại của kinh tế tập thể và hợp tác xã. Định hướng mục tiêu xúc tiến thương mại tập trung vào việc cung cấp thông tin về thị trường và khách hàng, tích cực tham gia tham gia các hoạt động triển lãm, hội chợ; xây dựng và quảng bá thương hiệu cho hợp tác xã.

Tiếp tục tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực hợp tác xã. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mà hợp tác xã có nhu cầu, nhất là bồi dưỡng nâng cao kỹ năng quản trị hợp tác xã thích ứng với cơ chế thị trường cho lãnh đạo hợp tác xã.

Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tự nguyện tham các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan có liên quan từ huyện đến cơ sở để theo dõi, giám sát, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi kinh tế tập thể cần được tạo điều kiện đào tạo căn bản, nâng cao năng lực, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế tập thể của huyện.

Nguồn: longdien.baria-vungtau.gov.vn


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1215443