Thông báo Thông báo

Công văn triển khai thực hiện việc đánh giá CBCC, VC năm 2014

Ngày 10/11/2014, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3253/UBND-NV về việc triển khai thực hiện việc đánh giá CBCC, VC năm 2014 với những nội dung như sau:

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 (kể cả nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế; cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã).
Các đối tượng được cử đi học tập trung 01 năm, các đối tượng là nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản cũng phải tổ chức đánh giá. 
2. Về trình tự thủ tục, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành theo các bước quy định tại Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và Công văn số 4375/BNV-CCVC ngày 02/12/2013 của Bộ Nội vụ.
Trường hợp CBCC,VC, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế là đảng viên thì báo cáo kết quả phân loại với chi bộ để tiếp tục thực hiện tiếp bước đánh giá đảng viên theo Hướng dẫn số 18-HD/BTC ngày 15/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.
Riêng đối với CBCC,VC, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế chưa phải là đảng viên trong bản tự kiểm điểm có một số nội dung điều chỉnh lại như sau:
+ Về nội dung đánh giá công chức, viên chức: Không thực hiện nội dung liên quan đến nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và tổ chức Đảng phân công;
+ Phần tự đánh giá xếp loại không có nội dung đánh giá về đảng viên;
+ Phần Ý kiến nhận xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức: Không có nội dung nhận xét, đánh giá của cấp ủy, chi bộ;
- Đầu đề của bản tự kiểm điểm theo mẫu KĐ-ĐG/BTCTU và phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức theo mẫu 9C-PĐGCB/BTCTW.
3. CBCC,VC thực hiện tự kiểm điểm đánh giá theo mẫu Bản tự kiểm điểm đánh giá công chức năm 2014 (mẫu KĐ-ĐG/BTCTU) kèm theo Hướng dẫn số 18-HD/BTC ngày 15/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu. Riêng về nội dung và phân loại đánh giá theo quy định tại Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và Công văn số 4375/BNV-CCVC ngày 02/12/2013 của Bộ Nội vụ.
4. Về thẩm quyền đánh giá công chức, viên chức:
- Chủ tịch UBND huyện trực tiếp đánh giá Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng ĐVSN trực thuộc UBND huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.
- Trưởng phòng chuyên môn trực tiếp đánh giá công chức phòng chuyên môn, công chức giữ chức danh Trưởng ĐVSN trực thuộc Phòng chuyên môn huyện.
- Trưởng ĐVSN trực thuộc huyện trực tiếp đánh giá đối với viên chức của đơn vị mình.
- Bí thư đảng ủy cấp xã trực tiếp đánh giá Chủ tịch UBMTTQVN; Bí thư Đoàn TNCSHCM; Chủ tịch Hội LHPN; Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh sau khi tham khảo ý kiến bằng văn bản của Mặt trận, Đoàn thể cấp trên.
- Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp đánh giá công chức cấp xã; cán bộ không chuyên trách xã, lực lượng công an, quân sự ở cấp xã và thôn. Riêng chức danh Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó quân sự cấp xã phải tham khảo ý kiến góp ý bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Quân sự cấp huyện và chức danh Trưởng, Phó Công an xã phải tham khảo ý kiến góp ý bằng văn bản của Trưởng Công an huyện.
5. Tổ chức thực hiện:
a. Đề nghị lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 15/12/2014 và gửi báo cáo kết quả thực hiện theo các biểu số 1, 2, 3, 4, 5 về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ huyện) để tổng hợp, theo dõi báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh.
Riêng đối với sự nghiệp giáo dục đánh giá nhận xét công chức, viên chức theo năm học. Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị trường học tiến hành đánh giá nhận xét theo năm học và tổng hợp báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ huyện).
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, chất lượng và hiệu quả.
* Hồ sơ gửi về bao gồm:
- Bản kiểm điểm CBCCVC là Đảng viên (mẫu KĐ-ĐG/BTCTU).
- Bản kiểm điểm CBCCVC chưa phải là Đảng viên (mẫu KĐ-ĐG/BTCTU có điều chỉnh như hướng dẫn trên).
- Danh sách xếp loại cán bộ, công chức hành chính cấp huyện năm 2014 (Mẫu số 1).
- Danh sách xếp loại cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác cấp xã năm 2014 (Mẫu số 2).
- Biểu tổng hợp báo cáo đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng,  năm 2014 (Mẫu số 3).
- Biểu tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác cấp xã năm 2014 (Mẫu số 4).
- Biểu tổng hợp báo cáo đánh giá viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2014 (Mẫu số 5).
b. Giao Phòng Nội vụ huyện theo dõi, kiểm tra, tổ chức tiếp nhận hồ sơ đánh giá CBCCVC theo đúng Hướng dẫn này. Những hồ sơ đánh giá CBCCVC thực hiện không đúng trình tự, không đầy đủ theo Hướng dẫn này và kết quả đánh giá không đúng chất lượng thì không tiếp nhận và yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức đánh giá lại hoặc bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Tham mưu UBND huyện tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, ĐVSN thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và gửi báo cáo về Sở Nội vụ, UBND tỉnh trước ngày 15/01/2015.
Để công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 đảm bảo tính khách quan, khoa học, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất đạo đức qua một năm công tác tại cơ quan đơn vị. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định.
        CV 3253/UBND-NV

        Biểu mẫu


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 1627610