Thông báo Thông báo

Thông báo về việc thực hiện kê khai tài, thu nhập năm 2014

Ngày 28/11/2014, UBND huyện Tân thành đã ban hành Công văn số 3468/UBND-NV về việc thực hiện kê khai tài, thu nhập năm 2014, nội dung cụ thể như sau:

  1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai và đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được phê duyệt tại Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc kê khai theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

    2. Việc lưu giữ bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện như sau:

    - Nếu người kê khai không thuộc diện cấp ủy quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì bản chính kê khai gửi về Phòng Nội vụ huyện lưu cùng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Người kê khai có trách nhiệm lưu giữ bản sao bản kê khai của mình.

    - Nếu người kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì thực hiện như sau:

     + Bản chính kê khai (bản có chữ ký trực tiếp) gửi về Ban Tổ chức Huyện ủy;

     + Gửi 01 bản sao về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;

     + Gửi 01 bản sao về Phòng Nội vụ huyện lưu hồ sơ cán bộ, công chức.

   3. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý và gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ).

    4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng các nội dung trên và gửi bản kê khai theo quy định tại khoản 2 Công văn này kèm theo báo cáo theo mẫu Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 31/12/2014. Riêng các đơn vị trường học đề nghị gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/12/2014.

    Nếu quá thời hạn nêu trên mà người tổ chức việc kê khai, việc công khai chậm; người kê khai, giải trình chậm; người tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập chậm so với thời gian quy định tại văn bàn này mà không có lý do chính đáng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật như sau:

    a) Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với người thực hiện chậm trên 15 ngày đến 30 ngày;

    b) Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với người thực hiện chậm trên 30 ngày đến 45 ngày;

   c) Áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một bậc so với hình thức kỷ luật cánh cáo đối với người thực hiện chậm trên 45 ngày.

   5. Giao Phòng Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 đối với người có nghĩa vụ kê khai và báo cáo về Thanh tra huyện.

   Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện triển khai thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị quý cơ quan, đơn vị liên hệ Phòng Nội hoặc Thanh tra huyện (Điện thoại số: 3876446 (Thanh tra huyện), 3876364 (Phòng Nội vụ) hoặc số di động 0909277383 (Sơn - Thanh tra huyện) để được giải thích, hướng dẫn thêm. 

  Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Các mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập; hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập; mẫu văn bản báo cáo minh bạch tài sản, thu nhập; mẫu Biểu tổng hợp số liệu được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện Tân Thành: http://www.tanthanh.baria-vungtau.gov.vn hoặc http://www.tanthanh-bariavungtau.gov.vn tại mục Thông tin thông báo.

    Nghị định 78/2013/NĐ-CP

    Thông tư 08/2013/TT-TTCP

    Quyết định 3033/QĐ-UBND

    Công văn 3468/UBND-NV


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1627517