Thông báo Thông báo

Lấy ý Kiến về:dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Phú Mỹ trên trang thông tin điện tử để các ban, ngành; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư rà soát, đóng góp ý kiến

Ngày 30/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 5113/STNMT- CCQLĐĐ v/v báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện trong năm 2021; Lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

Ngày 13/8/2021, UBND thị xã Phú Mỹ có Văn bản số 3263/UBND-TNMT về việc báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết THĐ, CMĐ sử dụng đất trong năm 2021; Lập danh mục các dự án cần THĐ, CMĐ sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022; Lập KHSDĐ năm 2022 cấp huyện.

Ngày 19/8/2021, UBND thị xã Phú Mỹ có Văn bản số 3362/UBND-TNMT v/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Phú Mỹ.

Qua rà soát, Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo tại các văn bản nêu trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường (đại diện Chủ đầu tư) đã phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nông nghiệp xanh (gọi tắt Đom vị tư vấn) để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Phú Mỹ và đến nay cơ bản đã hoàn thiện dự thảo.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND thị xã xem xét, bố trí lịch làm việc thông qua kế hoạch sử dụng đất (tại Văn bản sổ 2825/TNMT ngày 11/11/2021); đồng thời tham mưu UBND thị xã có Tờ trình số 464/TTr-ƯBND ngày 12/11/2021 về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định trước khi trình duyệt theo quy định.

Ngày 15/11/2021, UBND thị xã Phú Mỹ đã có buổi làm việc cùng đại diện các cơ quan, Phòng, ban trực thuộc thị xã để nghe Đơn vị tư vấn báo cáo thông qua Ke hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Phú Mỹ.

Theo tinh thần buổi họp, để đảm bảo nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ được cập nhật đầy đủ trong năm kế hoạch trước khi trình UBND Tỉnh phê duyệt; Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng thị xã đăng tải nội dung dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Phú Mỹ (danh mục dự án dự kiên đâu giá, thu hỏi đât, chuyên mục đích sử dụng đất, giao đất,
cho thuê đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất)
trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã Phú Mỹ để các tổ chức, các nhấn rà soát và dóng góp "ỳ'kiến. " ~

* Lưu ý: Các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại trang thông tin điện tử của UBND thị xã Phú Mỹ (địa chỉ: http://phumy.baria-vungtau.gov.vn) hoặc điền trực tiếp trên Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) và gửi về UBND thị xã Phú Mỹ (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tiếp thu, giải tình theo quy định. Thời gian góp ý trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng tải nội dung dự thảo.

            - Tài Liệu Kèm Theo 

              + Phiếu lấy ý Kiến

              + Phụ lục 1

              + Phụ lục 2


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 3442882