Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

THỊ XÃ PHÚ MỸ: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT

     Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ tiếp tục triển khai chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tới các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn chính sách, Phòng giao dịch đã chủ động tiếp cận với các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Bên cạnh đó NHCSXH Việt Nam đã ban hành văn bản 6199A/HD-NHCS hướng dẫn nghiệp vụ cho vay, nội dung trong chính sách cho vay như sau:

     Đối tượng áp dụng

     Khách hàng vay vốn để trả lương cho người lao động theo quy định tại tiết g, h Điểm 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

     Điều kiện xét duyệt cho vay tại NHCSXH

     * Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

     * Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh.

     - Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại  Nghị quyết số 126/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022:

     + Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

     + Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động toàn bộ một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

     - Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh thì người lao động làm việc theo hợp đồng:

     + Có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

     + Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

     Mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay và bảo đảm tiền vay

     Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03/tháng/người lao dộng.

     Việc xác định mức cho vay hàng tháng đối với khách hàng như sau: Mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng số tiền vay vốn trả lương ngừng việc cộng (+) số tiền vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất. Trong đó, số tiền vay vốn trả lương ngừng việc bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động bị ngừng việc nhân (x) với số người lao động bị ngừng việc được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận. Số tiền vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động nhân (x) số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

     Khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đủ 01 tháng tại tháng đề nghị vay vốn, NHCSXH nơi cho vay phê duyệt theo đề nghị của khách hàng nhưng tối đa bằng mức cho vay tối thiểu vùng theo tháng. Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động không đủ 01 tháng tại tháng đề nghị vay vốn, NHCXH phê duyệt cho vay theo đề nghị của khách hàng nhưng tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng theo ngày nhân (x) với số ngày trả lương thực tế trong tháng cho người lao động. Trong đó mức lương tối thiểu vùng theo ngày bằng mức lương tối thiểu vùng theo tháng chia (:) số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động.

     Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

     Lãi suất cho vay là 0%/năm. Lãi suất quá hạn sẽ là 12%/năm.

     Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên theo Hợp đồng tín dụng đã ký.

     Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.

     Phương thức cho vay

     NHCSXH nơi cho vay thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng.

     Hồ sơ vay vốn

     Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

     Về quy trình thủ tục, phê duyệt, tổ chức giải ngân cho vay được hướng dẫn cụ thể theo văn bản của NHCSXH Việt Nam.

     Khách hàng liên hệ trực tiếp đến trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ, địa chỉ Quốc Lộ 51, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT. Điện thoại 02543 899 897 để được hướng dẫn cụ thể.

Sơn NHCSTX


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 3001731