Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 750/KH-UBND KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trong tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 05/03/2019
2 510/UBND-TP v/v triển khai thực hiện Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh BRVT 15/02/2019
3 276/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 23/01/2019
4 2906/UBND-VP V/v công khai TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã. 14/11/2018
5 3177/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/11/2018
6 1131/QĐ-UBND QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của phòng Tư pháp thị xã Phú Mỹ 31/10/2018
7 1034/QĐ-UBND QĐ Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do UBND huyện Tân Thành (nay là thị /xã Phú Mỹ) ban hành trước ngày 01/7/2016 22/10/2018
8 118/UBND-TP V/v góp ý kinh phí đảm bảo cho công tác tổ chức thi hành pháp luật 13/06/2018
9 1528/UBND-TP V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh BR-VT 17/04/2018
10 900/UBND-TP V/v công khai thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn. 13/03/2017
11 901/UBND-TP V/v công khai thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 13/03/2017
12 902/UBND-TP V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ. 13/03/2017
13 776/UBND-TP V/v công khai danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 07/03/2017
14 690/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 07/03/2017
15 458/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 10/02/2017
16 333/UBND- TP V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh BRVT 07/02/2017
17 306/UBND-TP V/v công khai Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh BRVT ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 25/01/2017
18 362/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch công tác Tư pháp năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Thành 20/01/2017
19 118/UBND-TP V/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành về lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh BRVT 11/01/2017
20 117/UBND-TP V/v triển khai thực hiện và niêm yết công khai Nghị quyết số 73/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/01/2017
Hiển thị 20 kết quả
của 1