Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm thủ tục
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2716/QĐ-UBND QĐ V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh BRVT năm 2018 15/10/2019
2 547/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng dất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT 12/03/2019
3 3281/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 15/11/2018
4 3177/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/11/2018
5 3151/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 02/11/2018
6 3090/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 30/10/2018
7 2876/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh 15/10/2018
8 2772/QĐ-UBND QĐ V/v công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/10/2018
9 2419/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/07/2018
10 1821/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 17/07/2018
11 1666/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/06/2018
12 1427/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính về Lĩnh vực Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 01/06/2018
13 2223/UBND-VP Về việc công khai thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thương mại quốc tế; Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/05/2018
14 1089/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 04/05/2018
15 3818/QĐ-UBND QĐ V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Thành 29/12/2017
16 452/QĐ-UBND Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh BR-VT. 06/03/2017
17 166/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 01/01/2017
18 65/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015 - 31/12/2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/12/2014
19 52/2014/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 31/10/2014
20 03/2014/QĐ-UBND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC TỈNH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2012/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 14/01/2014
Hiển thị 20 kết quả
của 1