Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị sự nghiệp y tế

29/11/2017

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở thực tế hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, ngày 09/02/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về Kế hoạch tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh là tăng cường công khai, minh bạch các thông tin, quy trình giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch cung cấp dịch vụ công; rút ngắn thời gian giải quyết, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần; Đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân và kỹ năng làm việc của đội ngũ viên chức, nhân viên, tạo bước chuyển biến căn bản về phương thức giao dịch cung cấp dịch vụ công. Qua đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát được hoạt động cung cấp dịch vụ công của đơn vị, hạn chế hành vi sách nhiễu của viên chức, nhân viên, nâng cao mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ công lĩnh vực y tế. Mục tiêu cụ thể là tất cả các dịch vụ công lựa chọn thí điểm phải được công khai về mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ, yêu cầu, điều kiện (nếu có), quy trình và thời gian giải quyết, 100% hồ sơ đề nghị cung cấp dịch vụ công được tiếp nhận và giải quyết đúng hoặc trước thời hạn, không có phản ánh về thái độ phục vụ của viên chức thực hiện tiếp nhận và trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bệnh viện Bà Rịa

Trên cơ sở Kế hoạch nêu trên, sau khi họp thống nhất với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 về việc tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại Bệnh viện Bà Rịa. Theo đó, 13 dịch vụ công được lựa chọn cung cấp đến người dân theo cơ chế một cửa tại Bệnh viện Bà Rịa. Để vận hành cơ chế một cửa đảm bảo hiệu quả, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở phần mềm một cửa hiện hữu đang áp dụng tại các Sở, ban, ngành để mở rộng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bệnh viện. Ngay sau khi có Quyết định tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Tài chính rà soát thống nhất mức phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính và chỉ đạo mua sắm các trang thiết bị cần thiết và tổ chức các bước triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại Bệnh viện Bà Rịa.

 

Bảng công bố, hướng dẫn thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bệnh viện Bà Rịa

Đến nay, cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bệnh viện Bà Rịa đã hoàn thiện, danh mục các thủ tục quy trình cung cấp đến người dân đã được công khai, phần mềm một cửa cũng đã được triển khai, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bệnh viện Bà Rịa đã được thành lập và hoạt động ổn định.  Bệnh viện đã tích cực thực hiện các hình thức tuyên truyền để người dân biết, như công khai các thủ tục quy trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh…Kết quả bước đầu cho thấy, lượng hồ sơ giải quyết ngày một tăng lên, tính từ khi hoạt động (cuối tháng 8 đến nay), Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận và giải quyết khoảng 400 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 100%, không có hồ sơ trễ hạn, người dân khá hài lòng với việc cung cấp dịch vụ công của Bệnh viện Bà Rịa.

Như vậy, việc tổ chức thí điểm thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại Bệnh viện Bà Rịa đã triển khai hoạt động ổn định, mang lại kết quả tích cực trong thực hiện cung cấp các dịch vụ công lĩnh vực y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại Bệnh viện Bà Rịa tạo tiền đề để tỉnh triển khai nhân rộng việc áp dụng cơ chế một cửa trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng, mục tiêu của cải cách hành chính là hướng đến sự hài lòng của người dân.

                                                              Nguyễn Thị Huệ - Sở Nội vụ


Đánh giá: