Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị xã Phú Mỹ

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) giai đoạn 2017-2020

08/11/2017

Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2922/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (sau đây gọi là Chỉ số PAPI) là bộ chỉ số đo lường và theo dõi hiệu quả công tác, quản trị, điều hành của hệ thống hành chính nhà nước (bao gồm cả cung ứng dịch vụ công) của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở trải nghiệm và cảm nhận của người dân. Chỉ số PAPI đo lường mức độ hiệu quả trong công tác quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh hàng năm thông qua 06 nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính; cung ứng dịch vụ công.

Kết quả chỉ số PAPI của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có sự thay đổi nhiều theo chiều hướng tích cực qua 06 năm khảo sát, trong đó việc cung ứng dịch vụ công luôn trong xu hướng tăng điểm. Tuy nhiên, một số tiêu chí có xu hướng giảm điểm, từ thứ hạng ở nhóm cao xuống nhóm hạng trung bình. Trong đó, năm 2016 có tăng hạng so với năm 2015 nhưng chưa thực sự xứng đáng với những nỗ lực chỉ đạo, kỳ vọng của Lãnh đạo tỉnh.

Chỉ số PAPI tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua các năm từ năm 2011 đến năm 2016

Để Chỉ số PAPI của tỉnh được nâng cao và duy trì ổn định qua các năm, nhằm đạt được mục tiêu của tỉnh đề ra là xây dựng nền hành chính tỉnh dân chủ, trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020. Trong đó, phấn đấu đến năm 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu được xếp trong nhóm các tỉnh, thành phố có chỉ số PAPI đạt thứ hạng cao, nhóm 20 đơn vị tỉnh, thành đứng đầu cả nước. Trong đó, tập trung tiến hành cải thiện cả 06 nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI và đặc biệt quan tâm cải thiện các nội dung có điểm số chưa đạt mức trung bình.

Nhiệm vụ đặt ra trong Chương trình hành động là cải thiện sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, theo đó, các cấp ủy, chính quyền cấp xã cần phải tăng cường tuyên truyền các nội dung thông tin về bầu cử các cấp từ cấp cơ sở khu phố, thôn, ấp đến bầu cử đại biểu HĐND  các cấp và đại biểu Quốc hội. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh công khai minh bạch các nội dung dân biết, tổ chức cho nhân dân bàn đối với những nội dung dân được bàn và quyết định theo quy chế dân chủ. Cải thiện nội dung trách nhiệm giải trình với người dân, trong đó cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp công dân tại cấp xã đảm bảo hiệu quả khi người dân có nhu cầu liên hệ; thực hiện tốt trách nhiệm giải trình theo quy định. Đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, trong đó tăng cường tuyên truyền và phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức để người dân biết, giám sát, tăng cường hoạt động của các kênh thông tin đường dây nóng để người dân phản ánh, kiến nghị; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCCVC; tăng cường thanh, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, phiền hà người dân. Cải thiện về thủ tục hành chính công, thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân; công khai các loại phí, lệ phí, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cải thiện việc cung ứng dịch vụ công theo hướng phục vụ người dân ngày một tốt hơn, trong đó tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục tiểu học công lập, hệ thống hạ tầng cơ bản và giữ vững ổn định, an ninh trật tự.

Trên cơ sở Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017- 2020, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng chương trình, kế hoạch của cơ quan, địa phương để triển khai thực hiện; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công và những quy định của pháp luật liên quan đến cung cấp dịch vụ công... cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, địa phương để nâng cao nhận thức, phục vụ nhân dân tốt hơn. Các cơ quan báo, đài địa phương tuyên truyền Chương trình hành động này đến nhân dân biết để tích cực hưởng ứng. UBMTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh và các đoàn thể có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các giải nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân để góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở đối với người dân.

Hình ảnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

Mục tiêu của chương trình hành động tiến tới xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Với sự chung tay phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương thì mục tiêu và kỳ vọng mà tỉnh đặt ra trong Chương trình hành động này sẽ thực hiện được và người dân sẽ hài lòng hơn đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước./.

Trần Hồng Đức - Sở Nội vụ


Đánh giá: